Regulamin

INFORMACJE O FIRMIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.akademiagornika.pl
(Oficjalny Sklep Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze) prowadzony jest przez
Fundację Górnika Zabrze z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), przy ul. Roosevelta 81, wpisaną do rejestru nr 0000414081 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XI Wydział Gospodarczy, NIP 648 276 55 07, REGON 242881562 e-mail akademia@gornikzabrze.pl, nr telefonu +48 32 438 66 05

ZAMÓWIENIE

Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.sklep.akademiagornika.pl
Aby złożyć zamówienie użytkownik musi uprzednio zostać zweryfikowany przez Akademię podając swoje dane adresowe oraz numer telefonu. Sklep jest dedykowany jedynie czynnym zawodnikom/członkom Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, co jest potwierdzone podpisaną Deklaracją członkowską.

Zamówienie może składać jedynie osoba, której dziecko jest czynnym zawodnikiem/członkiem Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.
Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail wygenerowany przez Sklep Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.

Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu oraz klient lub dziecko klienta jest czynnym zawodnikiem/członkiem Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia).

PŁATNOŚĆ

Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne  formy płatności:  Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy. Rozliczenie płatności za towary zamówione w sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu bluemedia.pl obsługiwanego przez spółkę Blue Media. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy Blue Media S.A., która potwierdza Sklepowi Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze fakt dokonania zapłaty przez Klienta. Blue Media może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta Sklepu, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system bluemedia.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sklep Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków
na rachunek bankowy Blue Media, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek Blue Media w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.

Sklep Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Blue Media (np. bank)
za pośrednictwem Systemu bluemedia.pl.

Klient sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu bluemedia.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, w przypadku płatności w drodze przelewu
w technologii PayByLink – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu bluemedia.pl.
W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System bluemedia.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

KOSZT I CZAS REALIZACJI

Realizacja zamówienia następuje w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania przez Fundację Górnika Zabrze od Blue Media S.A. potwierdzenia uzyskania pozytywnej autoryzacji zapłaty należności przez Klienta, pod warunkiem,
że całe zamówienie jest skompletowane w magazynie.

Wszystkie zamówienia wraz z dowodem zakupu są do odbioru w siedzibie Fundacji Górnika Zabrze, zgodnie z regulaminem sklepu.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej sklepu.

Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionego towaru lub nie odbierze towaru pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.

W przypadku opłacenia zamówienia później niż 7 dni od dnia jego złożenia, nie gwarantujemy dostępności towaru.

Termin realizacji zamówienia może wydłużyć się o liczbę dni zależną od producenta w przypadku niedostępności towaru w magazynie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Ustawa”) konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. W ciągu 14 dni musi do nas trafić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które znajdziesz na stronie sklepu. Jeśli z jakichś powodów nie możesz wysłać oświadczenia na przygotowanym przez nas formularzu, możesz to zrobić na piśmie przygotowanym we własnym zakresie. Podpisane oświadczenie prosimy wysłać pocztą na adres siedziby Fundacji Górnika Zabrze lub drogą elektroniczną na adres sklep@akademiagornika.pl. W razie skorzystania z w/w prawa Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, Ponadto towar musi być zwrócony w miarę możliwości w oryginalnym, opakowaniu z kompletną zawartością.

Zwrot do Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze odbywa się na koszt zwracającego.

Po otrzymaniu zwrotu do siedziby Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze:

Fundacja Górnika Zabrze
ul. Roosevelta 81
41 – 800 Zabrze

w związku ze zwrotem o którym mowa w pkt.1, Sklep zwróci Klientowi kwotę na podany rachunek bankowy zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na rachunek karty użytej do płatności (w przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego).
Koszt przesyłki towaru do Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze nie podlega zwrotowi.

Składając reklamację zakupionych towarów należy wypełnić formularz reklamacyjny podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, wykazać dokonanie zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne.

Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz reklamacyjny oraz ksero dowodu zakupu. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy dostarczyć na własny koszt na poniższy adres:

Fundacja Górnika Zabrze
ul. Roosevelta 81
41 – 800 Zabrze

W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zależnie od decyzji kupującego wymienia konkretny towar na inny model w tej samej kwocie (cenie zakupu) lub zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu towaru do klienta na wskazany rachunek bankowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Zwrot dokonuje się osobiście w siedzibie Fundacji Górnika Zabrze.

Koszt zwrotu wadliwego produktu do Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze ponosi Klient.
W przypadku nieuznanej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty przesyłki nie są zwracane.

Nie ma możliwości zwrotu towarów flokowanych (spersonalizowanych).

INNE POSTANOWIENIA

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, są przetwarzane przez Fundację Górnika Zabrze z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 81 w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

Administratorem tych danych jest Fundacja Górnika Zabrze  (adres siedziby jak wyżej).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe
są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Akademia Górnika Zabrze

wykonanie i utrzymanie MGK.net.pl